Terms and conditions

1. Definities

Voor het verdere verloop van deze gebruiksvoorwaarden (hierna: de "Gebruiksvoorwaarden") dienen de volgende begrippen als volgt te worden geïnterpreteerd:

 • "Applicatie"; de Medbook Software as a Service (SaaS) applicatie, zoals ontwikkeld en aangeboden door MEDBOOK en toegankelijk via https://www.medbook.be/login.
 • "Gebruiker" en "Jou": Iedere persoon die na registratie toegang verkrijgt tot de Applicatie en het recht verkrijgt om de Applicatie te gebruiken.

2. Over ons

De Applicatie wordt aangeboden door:
IMENGINE B.V.B.A. (hierna: “MEDBOOK”, “Wij” and “Ons”)
Tiensevest 43
B-3010 Leuven
België
BTW BE 0871.378.813.

MEDBOOK wil dat haar Applicatie blijft evolueren om zo het gebruiksgemak van de Gebruiker te kunnen blijven verzekeren. MEDBOOK zal dan ook te allen tijde rekening houden met de feedback van de Gebruikers. Wij staan open voor tips, opmerkingen en vragen over onze diensten en wij beloven spoedig te reageren op ieder bericht dat wij ontvangen.

Gelieve steeds alle nuttige informatie en contactgegevens te vermelden zodat wij to the point kunnen antwoorden.
Phone: 016 96 11 60
E-mail: helpdesk@medbook.be

3. Algemene bepalingen

Het gebruik van de Applicatie gaat steeds gepaard met enkele rechten en plichten zoals bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden. De Gebruiker wordt geacht eveneens kennis te nemen van onze Privacyverklaring en ons Cookiebeleid, alsook van alle andere rechten en plichten die duidelijk op de Applicatie vermeld worden.

Iedere Gebruiker verklaart integraal kennis te hebben genomen van de Gebruiksvoorwaarden en aanvaardt de onverkorte toepassing ervan. MEDBOOK spoort iedere Gebruiker om die reden aan deze Gebruiksvoorwaarden, voorafgaand aan het gebruik en bij elke gemelde wijziging, grondig door te nemen. Indien je niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden raden we jou aan om niet te registreren en de Applicatie niet te gebruiken.

Eenieder die gebruik maakt van onze Applicatie namens een bedrijf of een andere juridische entiteit is ook individueel gebonden aan deze overeenkomst als Gebruiker. Dit ongeacht het bestaan van een afzonderlijke overeenkomst tussen MEDBOOK en het bedrijf of de juridische entiteit in kwestie.

MEDBOOK is te allen tijde vrij om haar Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. MEDBOOK zal de Gebruikers uiterlijk één maand voor de inwerkingtreding van substantiële wijzigingen op de hoogte brengen. Als je de Applicatie na de kennisgeving van wijzigingen blijft gebruiken, betekent dit dat je de wijzigingen accepteert. De Gebruiker die niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen dient zich binnen vijftien (15) kalenderdagen na ontvangst van de kennisgeving uitdrukkelijk en schriftelijk te verzetten. De Gebruiker die de nieuwe Gebruiksvoorwaarden weigert te aanvaarden, moet zijn Account deactiveren. In geen geval kunnen reeds betaalde bedragen worden terugbetaald.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn automatisch van toepassing op elke update of upgrade die de huidige Applicatie verbetert en er in de toekomst deel van wordt.

De Gebruiker kan steeds een exemplaar van deze Gebruiksvoorwaarden online raadplegen via www.medbook.be en/of een exemplaar aanvragen bij MEDBOOK via de hierboven vermelde contactgegevens.

4. Registratie

De Gebruiker die toegang wenst tot bepaalde functionaliteiten en specifieke inhoud op onze Applicatie dient zich te registreren. Om te kunnen registreren, moet je als Gebruiker minstens zestien (16) jaar oud zijn. MEDBOOK is volledig vrij om de voorwaarden voor registratie te bepalen en op ieder ogenblik aan te passen.

Bij de registratie moet je als Gebruiker een persoonlijk profiel (hierna: “Account”) creëren aan de hand van correcte, waarheidsgetrouwe, actuele en volledige gegevens. De invoervelden die aangeduid worden met een sterretje (*) moeten verplicht worden ingevuld om een Account te kunnen aanmaken. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk om verouderde gegevens in zijn/haar Account te corrigeren of te verwijderen.

Ieder Account is strikt individueel, persoonlijk en vertrouwelijk. Je mag jouw Account niet overdragen aan iemand anders zonder dat je daarvoor de uitdrukkelijke toestemming van MEDBOOK hebt. Je bent als Gebruiker als enige verantwoordelijk voor alle handelingen die met jouw Account gesteld worden. Je moet eveneens waken over de vertrouwelijkheid van jouw Account, inclusief de inloggegevens.

De Gebruiker moet elke inbreuk op het vertrouwelijke karakter van zijn Account melden aan MEDBOOK. Wij zullen in dergelijk geval de nodige stappen ondernemen om de vertrouwelijkheid van het Account te herstellen.
De Gebruiker kan te allen tijde verzoeken om de verwijdering van zijn Account door middel van een uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek aan helpdesk@medbook.be. Het verwijderen van het Account impliceert de beëindiging van het gebruiksrecht. De Gebruiker heeft in dat geval op geen enkele wijze recht op enige vorm van terugbetaling.

5. Het gebruiksrecht

5.1 Algemeen

MEDBOOK verleent de Gebruiker het recht om de Applicatie te gebruiken rekening houdend met de doeleinden van de Applicatie. Dit gebruiksrecht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan niet verder gelicentieerd worden. Ieder toegekend gebruiksrecht is altijd strikt persoonlijk. Dit gebruiksrecht is beperkt in de tijd (artikel 8) en wordt verleend tegen betaling van een vergoeding (artikel 7).

Het gebruiksrecht impliceert toegang tot en gebruik van de standaardversie van de Applicatie. Het gebruiksrecht vangt aan op het moment dat de Gebruiker zijn persoonlijke Account activeert.

MEDBOOK wil inspelen op de individuele behoeften van elke Gebruiker. De feitelijke omvang van dit gebruiksrecht is dus afhankelijk van een aantal factoren. Relevante factoren hierbij zijn de kwaliteit en professionele specialisatie van de Gebruiker en de gekozen additionele functionaliteiten.

5.2 Beperkingen aan het gebruiksrecht

Het gebruiksrecht is beperkt in die zin dat de Gebruiker zich dient te onthouden van handelingen die een schadelijke impact hebben of kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van de Applicatie en haar andere gebruikers en/of op het gebruik daarvan. Het gebruik van de Applicatie mag niet in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, de geldende wetgeving, de rechten van derde partijen en algemeen aanvaarde internetgedragsregels.

Volgende handelingen zijn strikt verboden:

 • Softwareprogramma's gebruiken die gericht zijn op de verzameling en verkrijging van gegevens, waaronder spiders, crawlers, robots en gelijkaardige software. Deze opsomming is geenszins limitatief.
 • De Applicatie en haar gegevens gebruiken voor spamming, kettingbrieven, junk mail en/of gelijkaardige varianten.
 • Andere Gebruikers stalken en/of andere Gebruikers trachten te overtuigen van politieke en/of religieuze overtuigingen
 • Het schenden van het vertrouwelijke karakter van andere Accounts of zich toegang verschaffen tot andere Accounts zonder toestemming van de desbetreffende Gebruiker.
 • Het gebruiken van een valse of vreemde identiteit en/of gegevens bij de registratie.

Bovenstaande opsomming is geenszins limitatief.

De Gebruiker beschikt over de mogelijkheid om digitale inhoud te uploaden op de Applicatie. MEDBOOK garandeert de vertrouwelijke behandeling van de door de Gebruiker toegevoegde inhoud en zal deze inhoud niet gebruiken voor enige ander doeleinden dan uiteengezet in onze algemene voorwaarden.

Het is in ieder geval verboden volgende inhoud te uploaden op de Applicatie:

 • Iedere inhoud die beschouwd kan worden als ongepast of onrechtmatig omwille van diens illegale, schadelijke, beledigende, bedreigende, misleidende, obscene, pornografische of racistische aard en/of meer in het algemeen omwille van diens strijdigheid met de openbare orde of de goede zeden. Deze inhoud moet niet noodzakelijk strijdig zijn met de toepasselijke wetgeving of met de rechten van derde partijen om als ongepast te worden beschouwd.
 • Inhoud die de intellectuele eigendomsrechten en portretrechten van andere gebruikers en/of derde partijen schendt.
 • Inhoud die het resultaat is van of verwijst naar een strafbare of strafrechtelijk gesanctioneerde daad of die een dergelijke daad aanmoedigt.
 • Inhoud die schade aan andere gebruikers toebrengt of kan toebrengen. Het verspreiden van schadelijke software zoals computervirussen, worms, trojans en cancelbots vallen hieronder.
 • Iedere vorm van commerciële berichten via het Platform, waaronder, doch niet beperkt tot: spamming, kettingbrieven en junk mail.
Bovenstaande opsomming is geenszins limitatief.

Stel dat bepaalde inhoud op ons Platform een schending van onze Gebruiksvoorwaarden, de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan jou om ons dit zo spoedig mogelijk te melden. Wij gaan spoedig over tot de (gehele of gedeeltelijke) wijziging, aanvulling of verwijdering van de gerapporteerde inhoud.

5.3 Maatregelen

MEDBOOK behoudt zich het recht voor alle redelijke en gepaste maatregelen te treffen indien de Gebruiker in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden en/of met de geldende rechtsregels, de rechten van derde partijen of de algemeen aanvaarde internetgedragsregels. MEDBOOK behoudt een ruime keuzemarge omtrent het nemen van een sanctionerende en remediërende maatregel en de draagwijdte van die maatregel. Maatregelen zullen evenwel altijd in verhouding zijn tot de inbreuk. Elke gedraging die op welke manier dan ook onwettig of strafbaar is, kan worden vervolgd, ongeacht of de Gebruiker te kwader trouw handelt of niet.

MEDBOOK beschikt onder andere over de mogelijkheid om een tijdelijke en/of permanente schorsing van het gebruiksrecht te ondernemen. Daarnaast kan MEDBOOK de Gebruiker zijn algemene toegang tot en toegang tot functionaliteiten op de Applicatie geheel of gedeeltelijk en tijdelijk of permanent beperken.

Wanneer de omstandigheden dit vereisen, kunnen deze maatregelen genomen worden zonder enige voorafgaande waarschuwing of kennisgeving. De Gebruiker kan in geen geval aanspraak maken op een terugbetaling of een schadevergoeding voor de genomen maatregelen. Een opschorting van het gebruiksrecht heeft geen invloed op de verplichtingen van de Gebruiker onder deze Gebruiksvoorwaarden en doet geen afbreuk aan het recht van MEDBOOK op onmiddellijke beëindiging.

Wanneer de situatie dit vereist, kunnen de bovengenoemde maatregelen zonder voorafgaande waarschuwing worden genomen. De genomen maatregelen geven geen aanleiding tot enige vorm van terugbetaling of verlenging van de Gebruiksperiode.
Indien de Gebruiker oordeelt dat de genomen maatregel ongepast of ongegrond is, moet hij hiervan melding maken bij MEDBOOK binnen vijftien (15) kalenderdagen nadat de maatregel is opgelegd. MEDBOOK zal de argumenten in overweging nemen zonder evenwel verplicht te zijn de initiële maatregelen ongedaan te maken.

6. Onze verplichtingen

6.1 Toegankelijkheid

De Gebruiker krijgt een toegangsrecht tot de Applicatie, hetgeen hem toelaat zijn gegevens aan te vullen, te consulteren en te downloaden. MEDBOOK streeft in haar beste vermogen naar de ononderbroken toegankelijkheid van de Applicatie. MEDBOOK heeft alle technische, niet-technische en organisatorische maatregelen getroffen die nodig en redelijk zijn om deze verbintenis te garanderen. Voor zover mogelijk worden onderbrekingen en storingen steeds op korte termijn hersteld. Deze verbintenissen moeten beschouwd worden als loutere inspanningsverbintenissen.

Gebruikers kunnen daarenboven rekenen op ondersteuning van MEDBOOK indien zij geconfronteerd worden met vragen of opmerkingen betreffende de toegankelijkheid. Deze ondersteuning wordt verschaft onder de voorwaarden beschreven in artikel 2.5. MEDBOOK kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gebrekkige toegang ten gevolge van onoordeelkundig gedrag van de Gebruiker zelf.

Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruiker om alle mogelijke maatregelen te nemen om de diensten van MEDBOOK te ontvangen. Om de volledige toegankelijkheid van de Applicatie te kunnen genieten, dienen Gebruikers vooraf de benodigde gespecificeerde hardware, (browser)software en telecommunicatievoorzieningen aan te schaffen. De gebruikte apparatuur en software moeten voldoen aan de duidelijk kenbaar gemaakte systeemeisen.

6.2 Goede werking en veilig karakter

De Gebruiker kan vertrouwen op de goede werking en het veilige karakter van de Applicatie. Binnen de grenzen van haar mogelijkheden heeft MEDBOOK ook op dit vlak alle technische, niet-technische en organisatorische maatregelen getroffen die nodig en redelijk zijn om dit te kunnen garanderen. Naast de preventieve maatregelen neemt MEDBOOK ook alle redelijke en mogelijke curatieve maatregelen van zodra de goede werking en het veilige karakter van de Applicatie in het gedrang komt. Voor zover dit mogelijk en nodig is zal MEDBOOK de Gebruiker dadelijk inlichten over mogelijke risico’s en te treffen handelingen.

Aangezien de diensten vaak afhankelijk zijn van externe factoren (het internet, de rol van derden, etc) is het niet mogelijk voor MEDBOOK om hieromtrent absolute garanties te geven. Bovenstaande verbintenissen moeten daarom beschouwd worden als loutere inspanningsverbintenissen. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat de Applicatie nooit volledig vrij kan zijn van onvolkomenheden en dat niet alle onvolkomenheden kunnen worden hersteld.

Het blijft eveneens de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om zijn apparatuur, software, telecommunicatie en internetverbinding op een adequate manier te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden.

6.3 Data hosting

MEDBOOK stelt aan de Gebruiker de nodige virtuele ruimte ter beschikking voor de bewaring van gegevens, informatie en. Iedere Gebruiker krijgt standaard 150 Mb virtuele ruimte toegewezen, behoudens individuele afwijkingen.

De Gebruiker kan erop vertrouwen dat MEDBOOK alle mogelijke, redelijke maatregelen heeft genomen om de door de Gebruiker toegevoegde inhoud te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, onopzettelijk verlies, aanpassingen, ongeoorloofde openbaarmaking en dito toegang.

Daarenboven maakt MEDBOOK op regelmatige basis een back-up van de op de Applicatie aanwezige inhoud. Op regelmatige basis valt te verstaan als minstens één back-up per uur. MEDBOOK bepaalt zelf de frequentie van deze back-ups.

6.4 Onderhoud, updates en ondersteuning

Tenslotte houdt MEDBOOK de kwaliteit van de Applicatie hoog door op regelmatige basis onderhoudswerkzaamheden en updates aan de Applicatie te verrichten. Om de Gebruiker optimaal te kunnen bedienen behoudt MEDBOOK de mogelijkheid deze handelingen te allen tijde verrichten. De onderhoudswerkzaamheden, aanpassingen en verbeteringen aan de Applicatie kunnen een tijdelijke invloed hebben op de toegankelijkheid en goede werking van de Applicatie. Voor zover dit mogelijk en/of nuttig is zal MEDBOOK de Gebruiker hierover minstens 24 uur op voorhand inlichten.

Gebruikers kunnen steeds beroep doen op de ondersteuning die MEDBOOK verleent. MEDBOOK verbindt zich ertoe steeds een duidelijk en afdoende antwoord te formuleren op iedere relevante vraag of opmerking, om zo mee te werken aan de oplossing van elk probleem dat zich mogelijks zou kunnen stellen. Vragen en opmerkingen moeten steeds schriftelijk gesteld worden via email naar helpdesk@medbook.be.

De ondersteuning wordt verleend door medewerkers van MEDBOOK of een hiertoe aangestelde derde partij. Ondersteuning wordt enkel verleend binnen de werkuren, zijnde van maandag tot vrijdag tussen 9:00 en 16:00.

6.5 Informatie op de Applicatie

MEDBOOK neemt alle nodige en redelijke maatregelen opdat de informatie die op de Applicatie verschijnt volledig, correct, actueel en nauwkeurig is. MEDBOOK kan evenwel geen absolute garanties geven omtrent de kwaliteit en volledigheid van de informatie op de Applicatie. Hieruit volgt dat MEDBOOK niet aansprakelijk gesteld kan worden voor (directe en indirecte) schade die de Gebruiker lijdt ten gevolge van informatie op de Applicatie.

7. Betaling

Het gebruiksrecht wordt aan de Gebruiker verleend tegen betaling van een jaarlijkse vergoeding aan MEDBOOK. Onze tarieven ten opzichte van de consument zijn inclusief BTW. Onze tarieven voor professionele klanten zijn exclusief BTW. Onze tarieven worden steeds uitdrukkelijk vermeld voorafgaand aan de registratie en betaling.

De Gebruiker kan erop vertrouwen dat MEDBOOK dezelfde vergoeding zal aanrekenen voor de standaardversie van de Applicatie gedurende een periode van ten minste drie jaar vanaf de datum van activering. Dit neemt niet weg dat MEDBOOK de mogelijkheid heeft om over te gaan tot een indexatie van de vergoeding op basis van de consumptieprijsindex (CPI) zoals jaarlijks vastgesteld en gepubliceerd door de FOD Economie.

Indien de Gebruiker een nieuwe versie van de Applicatie, extra functionaliteiten en/of een gepersonaliseerde versie wenst te gebruiken, kan een extra vergoeding in rekening worden gebracht.

De vergoedingen voor extra functionaliteiten kunnen te allen tijde worden aangepast. De nieuwe tarieven gelden uiteraard alleen, na aanpassing, voor enige volgende Gebruiksperiode en niet voor de huidige Gebruiksperiode.

Alle vergoedingen moeten steeds vooraf betaald te worden. De activering van het Account gebeurt onmiddellijk na ontvangst van de betaling van de verschuldigde vergoeding. Afwijkingen zijn mogelijk bij derdebetalersovereenkomsten waarbij MEDBOOK zelf Accounts aanmaakt voor Gebruikers.

Betaling geschiedt uitsluitend via de betaalmiddelen vermeld op de website www.medbook.be of via een derdebetalersovereenkomst. Een derdebetalersregeling houdt in dat een derde namens de Gebruiker de benodigde vergoeding betaalt om gedurende een bepaalde periode het gebruiksrecht ten behoeve van de Gebruiker te verkrijgen.

MEDBOOK vertrouwt op erkende betalingspartners en creditcarduitgevers om de veiligheid van onlinetransacties te garanderen. De online betaling gebeurt via een gesloten beveiligingssysteem (SSL), waarbij uw bankgegevens altijd versleuteld worden wanneer ze via het internet worden verzonden. Verlies of diefstal van uw identiteits- of kredietkaartgegevens wordt zo tot een minimum beperkt. MEDBOOK meent alle mogelijke en relevante voorzorgsmaatregelen te hebben genomen en treedt daarom op als een normale en zorgvuldige online tussenpersoon. MEDBOOK kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor identiteitsdiefstal of financiële diefstal.

Indien voor een bepaalde betaalwijze met een creditcard wordt gekozen, zijn op deze betaalwijze de voorwaarden van de betreffende kaartuitgever van toepassing. MEDBOOK is geen contractuele partij in de relatie tussen de Gebruiker en de kaartuitgever.

De Gebruiker beschikt niet over een herroepingsrecht aangezien het om een dienst gaat die onmiddellijk en volledig wordt uitgevoerd, namelijk op het ogenblik van de activatie van het gebruiksrecht. Als Gebruiker ga je akkoord niet over het herroepingsrecht te beschikken.

8. Duur en beëindiging van het gebruiksrecht

De periode waarvoor het gebruiksrecht wordt verleend (hierna: de "Gebruiksperiode") bedraagt één (1) jaar, tenzij anders is overeengekomen. Bij het naderen van het einde van de Gebruiksperiode zal MEDBOOK de Gebruiker hiervan op de hoogte brengen. De Gebruiker kan zijn gebruiksrecht tegen betaling voor een nieuwe Gebruiksperiode verlengen. Indien de verlenging niet plaatsvindt vóór de vervaldag van de lopende Gebruiksperiode, ontvangt de Gebruiker pas een nieuw gebruiksrecht vanaf de reactivering van zijn Account. De Gebruiker kan te allen tijde besluiten zijn gebruiksrecht te beëindigen door de Gebruiksperiode niet te verlengen.

Indien de Gebruiker zijn Account deactiveert, vervalt het gebruiksrecht. Dit betekent echter niet dat het Account en de inhoud daarop onmiddellijk en onherroepelijk worden verwijderd. MEDBOOK vindt het belangrijk om deze gegevens niet onmiddellijk te wissen en bewaart deze daarom zo lang als nodig is om de beoogde doelen te bereiken.

9. Intellectuele eigendom

9.1 Met betrekking tot de Applicatie

De Applicatie en de bijbehorende software en database zijn beschermd door de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, zijnde auteursrechten, softwarerechten, databankrechten en alle overige intellectuele en industriële eigendomsrechten. Deze eigendomsrechten behoren uitsluitend toe aan MEDBOOK.

In het kader van het verleende gebruiksrecht heeft de Gebruiker een beperkte, herroepbare en niet-exclusieve licentie om toegang te krijgen tot de Applicatie en er persoonlijk gebruik van te maken. Het is de Gebruiker niet toegestaan om buiten deze rechten om te handelen zonder de uitdrukkelijke toestemming van MEDBOOK. Er vindt in geen geval een gehele of gedeeltelijke overdracht van intellectuele eigendomsrechten plaats.

Het is de Gebruiker niet toegestaan de Applicatie en/of de inhoud daarvan te distribueren, te commercialiseren, te verkopen of te verhuren, ter beschikking te stellen of op enige andere wijze te vermenigvuldigen. Evenmin mag hij mededelingen met betrekking tot het auteursrecht, het merkenrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht verwijderen, aanpassen of wijzigen of onduidelijk maken.

De benaming Medbook wordt beschermd door het handelsnamenrecht en merkenrecht. Medbook is geregistreerd als Europees merk onder het nummer 011404746 bij het Trademarks and Designs Registration Office van de Europese Unie.

9.2 Met betrekking tot de inhoud van Gebruikers en derden

De Gebruiker blijft eigenaar van de gegevens die hij op de Applicatie plaatst. Door de inhoud toe te voegen, verleent de Gebruiker MEDBOOK slechts een wereldwijde, niet-exclusieve, toewijsbare, (sub)licentieerbare en royaltyvrije licentie om de inhoud te gebruiken binnen de doeleinden van de Applicatie. MEDBOOK heeft dus het recht om de inhoud te communiceren en/of te reproduceren aan het publiek, maar in geen geval wordt MEDBOOK eigenaar van de inhoud, die het exclusieve eigendom van de Gebruiker blijft.

Dit betekent ook dat MEDBOOK niet aansprakelijk is voor enige inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van een derde door de Gebruiker. In dergelijk geval dient de Gebruiker MEDBOOK te vrijwaren voor elke vorm van schade die MEDBOOK door deze inbreuk zou kunnen lijden. Indien een dergelijke inbreuk wordt geconstateerd, is de Gebruiker verplicht dit zo spoedig mogelijk te melden aan helpdesk@medbook.be as soon as possible.

10. Privacy

MEDBOOK hecht veel waarde aan privacy. Daarom willen wij onze Gebruikers zo volledig mogelijk informeren over ons beleid inzake persoonsgegevens. De Gebruiker kan er zeker van zijn dat MEDBOOK de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de verwerking van persoonsgegevens. MEDBOOK garandeert dat de verwerking en verzameling van persoonsgegevens te allen tijde zal gebeuren in overeenstemming met de Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de Algemene Gegevensbeschermingsverordening of GDPR).

Iedereen die gebruik maakt van onze Applicatie zal in de meeste gevallen bepaalde persoonlijke informatie vrijgeven. Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor de goede werking van de Applicatie. De persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik binnen MEDBOOK verwerkt. MEDBOOK verklaart alle passende wettelijke en technische maatregelen te hebben genomen om toegang en gebruik door onbevoegden te vermijden. Het verstrekken van onjuiste of valse persoonlijke gegevens wordt beschouwd als een schending van de Gebruiksvoorwaarden.

Voor meer informatie over de garanties met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens, verwijzen wij jou vriendelijk naar onze Privacyverklaring.

11. Aansprakelijkheid

MEDBOOK is op geen enkele wijze contractueel aansprakelijk, noch uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of schending van wettelijke verplichtingen) of anderszins, ongeacht de oorzaak daarvan, voor indirecte of incidentele schade of verlies geleden of opgelopen door de Gebruiker als gevolg van of in verband met het gebruik van de Applicatie en de diensten die worden aangeboden via de Applicatie, noch voor het onvermogen om de Applicatie of de diensten die worden aangeboden via de Applicatie te gebruiken of te downloaden via de Applicatie, of voor enige vertragingen, voor onnauwkeurigheden in de informatie of in de transmissie ervan. Indirecte schade omvat, zonder beperking, elke vorm van gevolgschade, gederfde winst, financiële of commerciële verliezen, stijgende totale kosten, hogere personeelskosten, schade door verlies van klanten en/of potentieel, verwachte besparingen of zaken, verlies van gegevens of goodwill, verlies van gebruik of waarde van enige apparatuur inclusief software, claims van derden, en alle bijbehorende en incidentele kosten en uitgaven.

MEDBOOK is niet aansprakelijk voor iedere vorm van verlies en/of schade in hoofde van de Gebruiker of een derde indien MEDBOOK conform haar Gebruiksvoorwaarden en Privacyverklaring handelt. MEDBOOK sluit eveneens iedere aansprakelijkheid ten gevolge van gedragingen van haar Gebruikers en derden op de Applicatie en/of daarbuiten uitdrukkelijk uit.

Indien MEDBOOK door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is MEDBOOK niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. MEDBOOK is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Indien de Gebruiker door een hem toerekenbare contractuele of buitencontractuele tekortkoming de aansprakelijkheid van MEDBOOK in het gedrang brengt en/of schade, verlies en kosten (inclusief kosten voor juridische bijstand) in hoofde van MEDBOOK veroorzaakt, moet de Gebruiker alle nodige maatregelen nemen om MEDBOOK van deze nadelige gevolgen te vrijwaren.

12. Overige bepalingen

MEDBOOK kan haar rechten of verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden overdragen of uitbesteden aan een dochteronderneming of een derde die voor dit doel wordt ingeschakeld. Dit is mogelijk zonder toestemming van de Gebruiker en zonder dat dit aanleiding geeft tot enige schadevergoeding.

De nietigheid of ongeldigheid van (een deel van) een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. De omstreden bepaling wordt geacht op zichzelf te staan. MEDBOOK heeft het recht de bepaling te vervangen door een geldige bepaling met een gelijkaardig doel. Het gebruik van (sub)titels in de Gebruiksvoorwaarden heeft een louter illustratieve waarde.

Deze Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht.

These Terms of Use are exclusively governed and interpreted in accordance with Belgian law.

In geval van geschillen over de geldigheid, interpretatie, handhaving en uitvoering van deze Gebruiksvoorwaarden, verbinden partijen zich ertoe geschillen zo veel mogelijk in onderling overleg op te lossen. Indien geen minnelijke schikking kan worden getroffen, zullen geschillen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van MEDBOOK gevestigd is.


Aangepast: 24 mei 2018


Hulp nodig? Mail naar helpdesk@medbook.be.